Gesprek met Vincent Held: de digitale en maatschappelijke onderwerping

(2021)

Vincent Held, een Zwitsers onderzoeker en auteur, heeft Asservissement gepubliceerd (Editions Réorganisation du Monde), een onverbiddelijk compendium over hoe wij in de liberale democratische samenleving geleidelijk aan worden gecontroleerd en van alles worden beroofd. De technologie beaamt Tocqueville’s opmerking dat wij zelfs van de pijn van het leven worden beroofd. Meer recentelijk kunnen we denken aan Jouvenels visie op de totalitaire democratie na de oorlog. Een vraaggesprek.

Uw boek lijkt wel een catalogus van de verschrikkingen van de kapitalistische en technocratische globalisering. Hoe bent u op het idee voor deze kronieken gekomen – en waar haalt u uw materiaal vandaan?

Vincent Held: Laten we zeggen dat ik verslag doe van een aantal projecten en scenario’s die door technologische ontwikkelingen mogelijk zijn geworden. Alles wordt trouwens ondersteund door mainstream-bronnen: VN-documenten, publicaties van de belangrijkste media, academische sites, en tevens het Forum van Davos, dat erg ver gaat in de dystopische scenario’s die het voor onze nabije toekomst in het vooruitzicht stelt.

Daarna is het helemaal niet zeker dat de meest spectaculaire projecten – zoals de befaamde “brein-machine-verbinding” waarover Klaus Schwab en Elon Musk het hebben – de grootste impact zullen hebben op onze samenlevingen. Aan de andere kant lijkt het idee om “kunstmatige intelligenties” te gebruiken om mensen bij aanwerving te discrimineren op basis van hun opinie mij zeer concreet. In Zwitserland stellen bekende mensen dit openlijk voor. En hun producten worden al door een aantal grote bedrijven gebruikt!

U woont in Zwitserland, a priori het rijkste en vrijste land ter wereld (Wilhelm Tell…). Maar het is dit land dat besluit het leven van mensen te bederven en u beschrijft dat heel goed in uw boek. Waarom Zwitserland?

Vincent Held: Het verlangen naar totale digitale ‘surveillance’ in combinatie met de sturing van het gedrag van de bevolking – op het werk, in de openbare ruimte of thuis – is goed gedocumenteerd. Het is duidelijk dat, zowel in Zwitserland als elders, sommigen de covid-19-crisis hebben gezien als een gelegenheid om een aantal bestaande praktijken te normaliseren.

Laat mij een zeer concreet voorbeeld geven: de plotselinge komst in Europa van robots met “gezichtsherkenning” om het (niet-)dragen van maskers en de naleving van nieuwe normen van “sociale distantiëring” in de openbare ruimte op te sporen… Het is duidelijk dat deze wil om gedragingen tot norm te verheffen niet beperkt blijft tot de covid-crisis, die uiteindelijk wel over zal gaan. Kijk naar het voorbeeld van China met zijn beroemde “sociaal krediet”, waarbij burgers worden beoordeeld op basis van de manier waarop zij zich dagelijks gedragen… In ons land zouden de verwachte gedragingen zeker anders zijn, maar de verleiding om de sociale betrekkingen te aan een norm te onderwerpen is niet minder aanwezig. Edward Bernays had het hier al over in de jaren 1920 met zijn idee van een “gestandaardiseerde gedragscode“. Het idee is verre van nieuw…

Hoe verklaart u dat zoveel mensen naar die kant zijn overgelopen, miljardairs, bureaucraten, ambtenaren, politici?

Vincent Held: Naar mijn mening zijn de westerse elites diep verdeeld over de grote maatschappelijke vraagstukken, zoals ik aan het begin van het boek uiteenzet. Daarom lijken mij de meest extreme scenario’s, bijvoorbeeld op het gebied van bewaking of demografische achteruitgang, weinig kans van slagen te hebben. Dit gezegd zijnde, is er een hele reeks projecten die potentieel zeer destabiliserend zijn voor onze samenlevingen en die in de komende jaren zeker het voorwerp zullen uitmaken van een belangrijke lobby. Daartoe behoren beperkingen van de mobiliteit, digitaal toezicht en de automatisering van het werk. In feite zitten we er al middenin. Je hoeft het laatste boek van Klaus Schwab maar te lezen om dat in te zien.

De wil om ons te verhinderen te reizen of ons te verplaatsen wordt goed uitgelegd in het boek. We ontdekken dat er ook een wil zou zijn om ons te beletten te eten. Kunt u dat uitleggen?

Vincent Held: Hier verwijst u naar mijn beroemde artikel over het recycleren van rioolwater voor voedingsdoeleinden… Mensen hebben me uitgelegd dat ze het niet eens begonnen te lezen omdat ze het gewoon niet konden geloven! Toch is de belangstelling van de overheid en enkele Zwitserse multinationals voor deze kwestie goed gedocumenteerd… Het is een project dat deel zou uitmaken van de “kringloopeconomie”, om bij te dragen tot “duurzame ontwikkeling”… Wat kan er ecologischer zijn dan het consumeren van menselijke uitwerpselen, getransformeerd dankzij 100% natuurlijke en goedkope methodes?

Globalisten zijn altijd gevaarlijk geweest, maar vroeger leken ze wel minder gek. Wat denk je dat de waanzin in de voorbije 10 tot 15 jaar op de spits gedreven heeft?

Vincent Held: De “waanzin” waarover u spreekt, lijkt me niet nieuw. De geschiedenis van de 20ste eeuw heeft ons op voldoende spectaculaire wijze laten zien waartoe het post-christelijke Westen in staat was. Zoals Solzjenitsyn in zijn beroemde Harvard-toespraak opmerkte, waren Hitler en Stalin bijprodukten van het Westerse humanisme, dat zijn moraal aanpaste aan de behoeften van het moment. En zelfs in democratische systemen zijn er totalitaire verleidingen in overvloed, zoals het eugenetica-project dat door Huxley in het begin van de jaren dertig beroemd werd gemaakt. Of het 100 jaar oude idee om kinderen van jongs af aan te seksualiseren om hun psyche te doen ontsporen en zo de samenleving kneedbaarder te maken. Dat project komt trouwen uit Engeland! U zult merken dat dit soort programma’s vandaag nog steeds wordt toegepast in Duitsland, ook al praten ze er liever niet te veel over…

Kortom, ik geloof dat de waanzin waarover u spreekt vandaag dezelfde is als honderd jaar geleden. Anderzijds opent de macht van de beschikbare technologische hulpmiddelen duizelingwekkende perspectieven voor sociale controle. Duizelingwekkend genoeg, bovendien, om sommige van de geglobaliseerde elites zelf bang te maken…

Sommige mensen opperen dat vaccins bedoeld zijn om de populatie te verminderen.

Vincent Held: Er zijn de laatste tijd veel berichten verschenen over mogelijke verbanden tussen inentingen en onverklaarbare sterfgevallen van ouderen of verzorgers. In Duitsland is het sinds het begin van het jaar zelfs een steeds terugkerend voorwerp van ongerustheid in de media geworden. Als er een algemeen uitroeiingsplan was, betwijfel ik of er zoveel over gepraat zou worden…

Daarna bestaat er blijkbaar een zeer brede consensus over de kwestie van euthanasie van ouderen en/of zieken. U zult merken dat ik opzettelijk de term “euthanasie” gebruik en niet “hulp bij zelfdoding”, die de instemming van de patiënt veronderstelt. Zie het debat “Leven en laten sterven” dat in januari 2009 in Davos over dit onderwerp werd gehouden. De video is in het Engels beschikbaar op Youtube. Actieve en passieve euthanasie zonder toestemming van de patiënt in Zwitserland al lang een gangbare en aanvaarde praktijk is, hoewel het in theorie strafbaar is. Het is duidelijk dat wij niet de enigen zijn in deze situatie. En de miljoenen babyboomers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen kunnen wel eens een stimulans om deze praktijken te vermenigvuldigen.

Wij blijven ontzet over de wil tot seksuele castratie die men zelfs op kinderen wil toepassenlaan. Waarover gaat dit juist?

Vincent Held: Eerst en vooral moeten we begrijpen waar het LGBT-activisme vandaan komt. Historisch gezien houdt het verband met de “neo-Malthusiaanse” beweging, die het geboortecijfer in het Westen met alle mogelijke middelen trachtte terug te dringen: bevordering van voorbehoedsmiddelen, echtscheiding, abortus, homoseksualiteit, “sterilisatie van de ongeschikten”… en de eerste experimenten met geslachtsverandering!

Mensen van kinds af aan chemisch of chirurgisch castreren is natuurlijk de zekerste manier om ervoor te zorgen dat zij zich nooit zullen voortplanten. We zien bijvoorbeeld dat de Franstalige Zwitserse televisie begonnen is “transgender-kinderen” te promoten, terwijl zij tegelijkertijd vrouwen aanmoedigt zich te laten steriliseren om verschillende redenen, waarvan sommige aan pure waanzin grenzen. Het is nog steeds dezelfde anti-natalistische en eugenetische logica die reeds bestond in het begin van de 20ste eeuw, toen LGBT vorm begon te krijgen.

Ook moet worden gezegd dat de LGBT-beweging in haar meer dan 120-jarige geschiedenis heel goed heeft aangetoond dat zij nauwelijks morele remmingen kent. Dus ja, dit idee van vroegtijdige castratie in naam van het welzijn van “transgender kinderen” is schokkend, maar niet zo verwonderlijk.

Waarom dat aan ons opgelegd?

Vincent Held: Een belangrijke factor om rekening mee te houden is volgens mij de dramatische evolutie van de kunstmatige intelligentie, die de mens nu grotendeels overbodig maakt als producent van goederen en diensten.

Puur economisch gezien zou meer dan de helft van de bevolking van onze landen al dood gewicht zijn, als we de schattingen van ’s werelds grootste adviesbureaus, zoals McKinsey, Deloitte of PriceWaterhouseCoopers, mogen geloven. Ik denk dat dit de verklaring is voor de toenemende virulentie van de “neo-Malthusiaanse” ideologieën die ik zojuist noemde, #metoo inbegrepen. Ongeacht het ideologische aspect lopen onze samenlevingen een verhoogd risico op verarming, waarbij hardere levensomstandigheden een traditionele manier zijn om het geboortecijfer te doen dalen. Het is zelfs een recept dat de Angelsaksen naar de letter hebben toegepast sinds de beroemde Thomas Malthus deze methode aan het begin van de 19e eeuw theoretiseerde. De verschrikkelijke deflatie van de jaren 1920 veroorzaakte bijvoorbeeld een brutale daling van het geboortecijfer in Engeland en de Verenigde Staten. Maar in beide landen, was deze crisis volledig kunstmatig…

Je gaat nauwelijks in op de kwestie van vrijwillige onderwerping. Wat is de verklaring voor de prostratie of neutralisering van de massa’s?

Vincent Held: Persoonlijk houd ik erg van het Bernaysiaanse begrip van de “fabricatie van de instemming”, waarvan de covid-crisis ons een prachtig schoolvoorbeeld heeft gegeven. Ik merk ook op dat, zoals Tocqueville voorspelde, de toenemende atomisering van onze samenlevingen heeft geleid tot een vorm van menselijke onderwerping. Deze logica lijkt voorbestemd om een geheel nieuwe dimensie te krijgen met de komst van bepaalde bewakingstechnologieën die verondersteld worden ons lichamelijk en geestelijk welzijn te verhogen. En zoals zo vaak het geval is, is het via de bedrijfswereld dat deze benadering voet aan de grond probeert te krijgen in onze samenlevingen. Techgoeroe Jack Ma legt bijvoorbeeld zonder omhaal uit dat hij mensen wil leren om zich op het werk goed te gedragen door hen “waarden” bij te brengen en ervoor te zorgen dat die worden gerespecteerd! Hij wil de mensen niet leiden, maar ze opvoeden als kinderen. U zult merken dat deze benadering lijkt op die van radicale feministen, met hun steeds langer wordende lijsten van “seksistische” gedragingen die moeten worden uitgebannen. Behalve dat feministen alleen mannen willen heropvoeden, terwijl Jack Ma voorstelt iedereen herop te voeden. Is dat uiteindelijk niet democratischer?

Wat is het nut van de digitale munt die in trek is in het globalistische kamp?

Vincent Held: Ik ben ervan overtuigd dat officiële “digitale munteenheden”, zoals de befaamde “digitale euro” die de ECB voor ons aan het verzinnen is, zich zullen opdringen. Dat heb ik al in 2018 uitgelegd in Après la crise, ruim voor de eerste aankondigingen van Christine Lagarde. De echte vraag is te weten in hoeverre de anonimiteit van de transacties nog kan worden overwogen. Met andere woorden: zal het in de toekomst nog mogelijk zijn om met contant geld of met niet-transparante digitale munten te betalen?

Dit is een belangrijk punt, vooral in een land als Zwitserland, waar verzekeraars zeer geïnteresseerd zijn in het volgen van het koopgedrag van mensen. Kortom, het gaat erom mensen te vertellen wat ze mogen eten en drinken zonder financiële sancties op te lopen, om nog maar te zwijgen van roken! Het idee om belasting te heffen op financiële transacties, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, impliceert uiteraard een feitelijke verdwijning van contant geld, of zelfs de volledige verbanning ervan. In Zwitserland heeft het Parlement de Nationale Bank het recht gegeven het gebruik van bankbiljetten te verbieden indien zij dat wenst. Die dreiging is dus zeer reëel. Temeer daar het idee om negatieve rentevoeten op te leggen voor bankrekeningen reeds als wettig is erkend, zoals in Duitsland en elders het geval is.

In een volledig gedigitaliseerd financieel stelsel zou het immers zeer gemakkelijk zijn om bankdeposito’s voortdurend te belasten, met het verklaarde doel “consumptie te stimuleren” en investeringen aan te moedigen. Dit is een maatregel die zou kunnen worden opgelegd in een context van intense economische en financiële crisis, waarin de politieke macht zich gemakkelijk zou kunnen beroepen op de noodzaak om “de economie te stimuleren”. Met het risico, zoals altijd, dat de “voorlopig” uiteindelijk “definitief “wordt…

Vertaler: rv

Oorspronkelijke tekst: http://euro-synergies.hautetfort.com/Categorieën:totalitarisme

Tags: , , , ,