Gesprek met Alain de Benoist: Het katholicisme en het probleem van de universele broederschap

Gesprek opgetekend door Nicolas Gauthier voor Boulevard Voltaire

Boulevard Voltaire: Het minste wat we kunnen zeggen is dat Tutti fratelli, de laatste encycliek van paus Franciscus, niet op unanieme instemming kon rekenen in de katholieke wereld. Vooral wanneer hij zegt dat hij zich aangemoedigd voelde door de grote Imam Ahmed el Tayyeb, die hij in Abu Dhabi ontmoette. Je gevoel?

Alain de Benoist: Na Lumen fidei en Laudato si‘wordt de derde encycliek van paus Franciscus voorgesteld als een eindeloze politieke vermaning die oproept tot het “denken aan een andere mensheid”, waarin iedereen het recht zou hebben om “zichzelf ten volle als persoon te realiseren”. Dit zou onder meer inhouden dat immigranten het recht hebben zich te vestigen waar zij willen, wanneer zij willen en in een zo groot aantal als hun goeddunkt. Op deze wijze zouden de grondslagen van de universele broederschap worden gelegd. De paus is blijkbaar vergeten dat de geschiedenis van de broederschap slecht begint, in dit geval met de moord op Abel door zijn broer Kaïn (Gen. 4, 8).

Dat gezegd hebbende, haalt paus Franciscus wel theologische argumenten aan. In het monotheïsme is de ene God de “Vader” van alle mensen, omdat alle mensen geroepen zijn hem te aanbidden. Alle zonen van deze Vader kunnen daarom als broeders worden beschouwd. Dit is het fundament van het christelijk universalisme: het volk van God kent geen grenzen. Verschillen in afkomst, afkomst of geslacht zijn onbelangrijk in de ogen van God: “Er is noch Jood noch Griek, er is noch man noch vrouw, want gij zijt allen één in Christus” (Gal. 3, 28). De mens behoort onmiddellijk tot de mensheid, en niet langer, zoals in de oudheid werd gedacht, op bemiddelde wijze, via een volk of een cultuur (voor de paus is het volk een “mythische categorie”).

Wanneer wij zeggen dat wij iemand “als een broeder” beschouwen, wordt uiteraard verwezen naar de echte broeder, de bloedbroeder. Zoiets is niet te vinden bij Franciscus, die zich hier kan beroepen op het voorbeeld van Jezus in een van de beroemdste episoden van de Evangeliën. De familie van Jezus gaat naar de plaats waar hij predikt om hem te grijpen, omdat hij “zijn verstand verloren heeft (elegon gar oti exestè)”: “Er stond een menigte om hem heen en zij zeiden tegen hem: ‘Zie, je moeder en je broers en zussen zijn daar buiten om je te zoeken'”. Hij antwoordde: “Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broers?” En terwijl hij rondkeek naar hen die in een kring om hem heen zaten, zei hij: “Zie mijn moeder en mijn broers. Wie de wil van God doet, die is mijn broeder en zuster en moeder” ” (Marcus 3,20-35). De superioriteit van geestelijke broederschap boven biologische broederschap wordt zeer duidelijk bevestigd. Het vleselijke ten gunste van het geestelijke, de natuur ten gunste van de cultuur, het bloed ten gunste van de geest.

Het is in deze geest dat paus Franciscus bij immigratie alleen rekening wil houden met de belangen van migranten. Hij had het al eerder gezegd: voor hem moet “de veiligheid van migranten altijd voor de nationale veiligheid gaan”. De veiligheid van de gastbevolking komt op de tweede plaats. Hier zet Franciscus zijn stappen in de Brief aan Diognetus, een brief van een anonieme christen aan het eind van de tweede eeuw: “De christenen onderscheiden zich van de andere mensen niet door land, taal of gewoonten […] Elk vreemd land is voor hen een vaderland, en elk vaderland is voor hen een vreemd land. “

Wat is dan precies de betekenis van het woord “broederschap”?

In het republikeinse motto is “broederschap” een morele waarde, geen politiek principe. Als we het als een politiek principe willen gebruiken, moeten we tegen alle verkeerde interpretaties ingaan. Enkele maanden geleden aarzelden juristen niet om naar het beginsel van “broederschap” te verwijzen om het optreden van de smokkelaars die illegale immigranten over onze grenzen smokkelen te legitimeren. Dit is duidelijk een verdraaiing van de teksten.

Voor paus Franciscus ligt de bron van broederschap in agape, dat is de christelijke vorm van liefde. De Latijnse vertaling ervan door caritas (“naastenliefde”) geeft niet de volledige betekenis weer. Agape is bovenal een geesteshouding die open moet blijven staan voor de Ander, wie die Ander ook moge zijn. Het is een universele liefde, zonder enige bijzondere geadresseerde, een liefde voor ieder mens om de enkele reden dat hij mens is, een onvoorwaardelijke liefde ook, die niets terug verwacht.

Door te verklaren dat “wij allen broeders zijn”, stemt Franciscus in met een totaal onrealistische opvatting van sociale verhoudingen. Hij gelooft dat er geen oorlogen meer zullen zijn wanneer alle mensen “ieder mens als een broer of een zuster” beschouwen. Hij gelooft dat politiek neerkomt op moraliteit, die op haar beurt neerkomt op “liefde”. Hij verwart openbare en privémoraal, die geenszins op hetzelfde niveau staan: het is één ding om mijn persoonlijke gastvrijheid te verlenen aan een vreemdeling, maar het is iets heel anders om miljoenen in een land te brengen en zo de identiteit van dat land te veranderen. Tot slot aarzelt hij niet om te pleiten voor een “wereldorganisatie met gezag” die alle nationale grenzen en elke soevereiniteit zou afschaffen.

Deze encycliek is voor de Paus ook een gelegenheid om ons handelssysteem te bekritiseren, terwijl hij oproept tot een “open wereld”. Is dit geen grote tegenstrijdigheid, zo niet een oproep tot een vloedgolf van migratie?

Het is natuurlijk een totale inconsistentie, aangezien het liberale kapitalisme, dat paus Franciscus ook – en terecht – stigmatiseert, nooit ophoudt op te roepen tot het vrije verkeer van mensen en goederen (“laat het zijn, laat het zijn”). In goede liberale logica, niets is meer “open” dan een markt! Beweren dat migranten het recht hebben zich te vestigen waar zij willen – Benedictus XVI heeft reeds het “fundamenteel mensenrecht van eenieder om zich te vestigen waar hij of zij dat het meest passend acht” afgekondigd – is precies hetzelfde als een liberaal parool innemen.

De paus spreekt zichzelf opnieuw tegen wanneer hij oproept tot het neerhalen van muren, daarbij vergetend dat hun primaire functie niet is om uit te sluiten maar om te beschermen. Door zich uit te spreken voor een solidariteit zonder grenzen die in de potentiële staat van alle mensen zou bestaan om de enkele reden dat zij mensen zijn, laat hij zien dat hij niet begrijpt dat broederschap, in de zin van de Aristotelische philia (politieke en sociale vriendschap), alleen mogelijk is als zij binnen welbepaalde grenzen wordt begrensd. Evenzo is het “universeel gemeenschappelijk goed” slechts een illusie: er is geen gemeenschappelijk goed denkbaar dat beperkt is tot degenen die dat gemeenschappelijk goed daadwerkelijk delen, namelijk de gemeenschappen die politiek en cultureel voor zichzelf aanwezig zijn.

De paus presenteert de verenigde mensheid als een te bereiken doel (“laat ons dromen als één mensheid”), de kosmopolitische stad als een verlossing, alsof de verdeling van de wereld in naties, culturen en volkeren een historisch ongeluk is dat kan worden uitgewist. Haar “universele broederschap” is in feite niet meer dan een betekenisloze vrome wens, die wordt geschraagd door een obsessie voor het ene, de samensmelting, de verdwijning van alles wat scheidt en dus onderscheidt. Als we bedenken wat echte mannen zijn, kunnen we net zo goed pleiten voor het “broederschap” van de gazelle en de leeuw! In 1793 verklaarde Jean-Baptiste Carrierdat hij de Vendeeërs “uit menselijkheid” afslachtte. Carl Schmitt, die Proudhon citeerde, voegde daaraan toe: “Wie mensheid zegt, liegt de mensen iets voor. Dat is precies wat de paus doet.”

Vertaling: acCategorieën:Politiek

Tags: , , , , ,