Zinoviev en de onafwendbare totalitaire democratie

Nicolas Bonnal (2020)

Alexander Zinoviev, eerst sovjetdissident, nadien dissident in de globale maatschappij. Paul Virilio schrijft: “Vroeger had je dissidenten, vandaag zijn er enkel nog ontmoedigden (dissuadés)”.

In 1998 legt Zinoviev in een interview uit dat alles in het Westen goed ging zolang we onder de Sovjetdreiging stonden – het kapitaal was bang.

“Tijdens de Koude Oorlog was democratie een wapen tegen het communisme. Vandaag stellen we vast dat het tijdperk van de Koude Oorlog een hoogtepunt was in de geschiedenis van het Westen. Ongeëvenaarde welvaart, buitengewone sociale vooruitgang, enorme wetenschappelijke en technische ontdekkingen, alles was er!”

Het einde van het communisme betekende het einde van onze sociale en politieke rechten – het einde van de geschiedenis!

“Maar het einde van het communisme luidde ook het einde van de democratie in. Ons huidige tijdperk is niet enkel postcommunistisch, het is ook post-democratisch. Vandaag zijn wij getuige van de vestiging van een democratisch totalitarisme, een totalitaire democratie. »

Zinoviev heeft een heldere kijk op het de globaliseringsdrang die een erfenis is van de ondergang van het communisme:

“Vandaag leven we in een wereld die gedomineerd wordt door één enkele ideologie, één enkel feit, één enkele globalistische partij. De vorming van deze laatste begon in het tijdperk van de Koude Oorlog, toen transnationale structuren werden opgezet in de meest uiteenlopende vormen: media, bankondernemingen, handelsondernemingen… Zeer uiteenlopende krachten verenigden zich in een supranationaal discours. Na de de val van het communisme, lag de wereld aan hun voeten.”

Deze aanpak is suïcidaal en zal ons uiteindelijk, met de covid-19–crisis, beroven van onze vrijheden, ons spaargeld en ook – waarom niet – ons leven.

 “De westerse landen verliezen hun dominantie omdat zij geleidelijk hun soevereiniteit verliezen aan wat ik de “supra-maatschappij” noem. Deze bestaat uit commerciële en niet-commerciële ondernemingen met een invloedssfeer die verder reikt dan de naties. De westerse landen zijn, evenals andere landen, onderworpen aan de controle van deze niet-nationale structuren… De soevereiniteit van de naties is nochtans een belangrijk onderdeel van het pluralisme, en dus van de democratie, op wereldschaal.”

Zinoviev begrijpt de Europese horror:

“De Europese integratie die zich voor onze ogen voltrekt, leidt ertoe dat het pluralisme binnen dit conglomeraat verdwijnt, ten gunste van een supranationale macht. »

Hij stelt vast dat wij niet langer een politieke of economische democratie zullen hebben zoals tijdens de Koude Oorlog:

“Westerse landen ervoeren echte democratie tijdens de Koude Oorlog. Politieke partijen onderscheidden zich door reële ideologische verschillen en verschillende politieke platforms. Er waren ook duidelijke verschillen tussen de mediakanalen. Dit alles beïnvloedde het leven van de mensen, droeg bij tot hun welzijn. Dat is nu allemaal voorbij. Want het democratische en welvarende kapitalisme van sociale wetten en werkgelegenheidsgaranties had veel te danken aan de communistische vogelverschrikker. De massale aanval op de sociale rechten in het Westen begon met de val van het communisme in het Westen.”

Tegen einde van de jaren ’90 hebben de socialisten een ware transformatie ondergaan: socialisten zijn schurken geworden.

“Vandaag de dag voeren de socialisten die in de meeste Europese landen besturen zijn een beleid van sociale ontmanteling dat alles vernietigt wat in de kapitalistische landen enigszins socialistisch was. In het Westen ineemt niemand het nog op voor de zwakken. Het bestaan van politieke partijen is louter formeel. Hun verschillen vervagen elke dag meer.”

We zitten middenin een financieel totalitarisme dat ooit door Paddy Chayefsky werd voorspeld in Network (1976):

“Democratie heeft ook de neiging te verdwijnen uit de Westerse maatschappelijke organisatie. De ondemocratische superstructuur geeft bevelen, legt sancties op, bombardeert, laat mensen verhongeren. Zelfs Clinton houdt zich eraan. Financieel totalitarisme heeft de politieke machten aan zijn wil onderworpen. Financieel totalitarisme is koud. Het kent geen medelijden of sentiment. Politieke dictaturen zijn armzalig in vergelijking met dit soort totalitarisme. Zelfs in de hardste dictaturen was enig verzet nog denkbaar. Een opstand tegen een bank is niet mogelijk.“

De filosofie van Zinoviev draait rond de theorie van de waarneming. Zinoviev herinnert ons eraan dat we erg dom zijn:

“Wij bevinden ons in een postideologisch tijdperk, maar in werkelijkheid is de super-ideologie van de westerse wereld van de voorbije 20 jaar, veel sterker dan de communistische of nationaal-socialistische ideologie. De Westerse burger is veel dommer dan de gemiddelde Sovjetburger ondanks alle communistische propaganda waaraan die laatste werd blootgesteld. Op ideologisch gebied is het idee minder belangrijk dan de mechanismen voor de verspreiding ervan. Maar de verspreidingskracht van de westerse media is enorm. (…) Er is maar een besluit nodig om een Karadzic of een Milosevic te stigmatiseren en een wereldwijde propagandamachine is in gang gezet. En terwijl de Westerse leiders berecht zouden moeten worden voor het overtreden van alle bestaande rechtsregels… De meerderheid van de Westerse burgers is ervan overtuigd dat de oorlog tegen Servië rechtvaardig was.”

“Het Westen stond minder wantrouwend tegenover de militaire macht van de Sovjet-Unie dan tegenover zijn intellectuele, artistieke en sportieve potentieel. Omdat er een buitengewone vitaliteit van uitging. Dat is dan ook het eerste wat en vijand zal neutraliseren. Dat is ook gebeurd. De Russische wetenschap is vandaag afhankelijk van Amerikaanse financiering. En is in een erbarmelijke staat, omdat Amerikanen geen belang hebben bij het welslagen van een rivaal. Zij geven er de voorkeur aan de Russische pioniers in de Verenigde Staten te laten werken. Ook de Sovjet-cinema is vernietigd en vervangen door de Amerikaanse cinema. »

Amerika’s lot is om dommer te worden en “rommel te maken” zoals de grote en dappere filmmaker Richard Brooks ooit tegen me zei:

“In de literatuur, is het hetzelfde. Wereldheerschappij wordt vooral uitgedrukt door intellectueel of cultureel dictaat, zo u wilt. Daarom proberen de Amerikanen al tientallen jaren het culturele en intellectuele niveau van de wereld te verlagen: zij willen hun eigen niveau verlagen om dat dictaat te kunnen uitoefenen. »

Ik heb naar deze realiteit verwezen in mijn teksten over cultuur als massavernietigingswapen. Kijk wat ze gedaan hebben met India of Azië… allemaal abonnees van Marvel comics! Zelfs Scorsese of Ridley Scott klaagde erover…

Het gaat helaas om een oud proces, een uniformisering die al sinds de Renaissance aan de gang is. Hier sluit Zinoviev zich aan bij Spengler en René Guénon:

“Het proces van de uniformisering van de wereld kan niet binnen afzienbare tijd gestopt worden. Want het democratisch totalitarisme is de laatste fase in de evolutie van de westerse maatschappij, een evolutie die haar wortels in de Renaissance heeft.”

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: http://www.comite-valmy.org/spip.php?article12129Categorieën:totalitarisme

Tags: , , , , ,