De Groenen komen: grondwet in gevaar!

Klaus Kunze (2021)

Aanvallen op de vrije samenleving

De Brave New World is in groene gedachten altijd rood geweest . Onder een laagje groene vernis met kleurige bloemmotieven gaan van meet af aan stalinistische, totalitaire fantasieën met taloze verbodsbepalingen schuil. Nu bereiden de Groenen de genadeslag tegen de burgerlijke maatschappij en haar grondwet voor.

De Groenen eisen een zogenaamde uitbreiding van gelijke rechten. In feite willen zij deze afschaffen. De intentie is duidelijk anti-constitutioneel bedoeling. Volgens onze grondwet zijn alle mensen gelijk voor de wet, en hebben alle burgers gelijke toegang tot openbare ambten naargelang hun bekwaamheid. Groenen willen niets minder dan een terugkeer naar middeleeuwse, standenmaatschappij waarin hun favoriete minderheden een voorkeursbehandeling moeten krijgen. Zij klagen dat de gelijkheid van rechten

“nog niet voldoende in de juridische realiteit tot uiting is gekomen. Vandaag de dag is het voor mensen moeilijker om toegang te krijgen tot onderwijs, werk, huisvesting of gezondheidszorg om racistische, seksistische of andere redenen.  Dit is ook te merken aan het feit dat in de topposities van het bedrijfsleven, de wetenschap, de politiek en de cultuur vele groepen niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn, en zeker niet op een manier die overeenkomt met hun aandeel in de bevolking.  Het verzwakt de pluralistische democratie in Duitsland in die zin dat de in de grondwet verankerde belofte van gelijkheid van democratie niet voor zeer veel burgers geldt.“

Zij willen onze vrije maatschappij afschaffen en een heerschappij invoeren waarin sociale ingenieurs individuele groepen bedienen volgens een vooraf bepaalde ideologische verdeelsleutel. Wie de grondwet op dergelijke wijze in haar grondvesten wil wijzigen,

“voor wie het beginsel van gelijke behandeling niet geschikt is, die wil dat burgers ongelijk worden behandeld en die wil, als het om positieve discriminatie gaat, dat burgers worden benadeeld of bevoordeeld op grond van hun “geslacht” en hun “afkomst”, hun “geboorteland en herkomst”, die wil de burger wil afschaffen en wil in plaats daarvan eerste- en tweederangs mensen definiëren in termen van groepen. “

Als je gediscrimineerd wilt worden, hoef je alleen maar op de Groenen te stemmen

De keerzijde van “positieve discriminatie” is een discriminerende degradatie van de meerderheidsmaatschappij, die bestaat uit gewone werkende burgers die niet het geluk hebben tot een “minderheid” te behoren. De Groenen hebben hun eisen in een groenboek gebundeld:

“7. Om alle mensen de kans te geven gelijkwaardig deel te nemen en vertegenwoordigd te zijn in de maatschappelijke instellingen, willen wij een federale participatiewet in het leven roepen. Deze wet

i. verplicht de politiek en de overheid ertoe ervoor te zorgen dat niemand wordt gediscrimineerd door welke politieke, normatieve en administratieve maatregelen ook. Dit vereist een beoordeling van de gevolgen voor de diversiteit als onderdeel van de beoordeling van de gevolgen voor de wetgeving en de begroting van de diversiteit.

ii. verplicht alle geledingen van de openbare dienstverlening na te gaan of alle burgers in gelijke mate kunnen genieten van de diensten die zij verlenen, en dat ook doen

iii. verplicht alle overheidsdiensten, alsmede de opleidingssector, ernaar te streven dat groepen die het slachtoffer zijn van discriminatie, in elke rang ten minste evenredig vertegenwoordigd zijn als hun aandeel in de ambtenarenpopulatie. Daartoe moeten regelmatig gegevens over gelijkheid worden verzameld en diversiteitsplannen worden opgesteld.

iv. verplicht bedrijven en maatschappelijke organisaties om maatregelen inzake gelijke behandeling te treffen. Zij moeten ervoor zorgen dat gediscrimineerde groepen in leidinggevende functies ten minste evenredig vertegenwoordigd zijn als hun aandeel in de bevolking.“

Onze grondwet met zijn liberale idee van een samenleving van vrije mensen zou worden vervangen door een tegengesteld systeem: daarin zouden het staatsgezag het mandaat en de bevoegdheid krijgen om de samenleving door middel van privileges en ontberingen te hervormen en een nieuwe samenleving te creëren volgens ideologische premissen. Sleutelbegrippen en toegangspoorten voor ideologische willekeur zijn diversiteit en discriminatie. De staat wordt geacht te mogen beslissen welke mensen ten opzichte van elkaar gelijk of verschillend zijn en al dan niet een “groep” vormen. Dergelijke arbitraire beslissingen moeten dan worden gevolgd door staatsinterventie.

Een hooggekwalificeerde advocaat zou dan bijvoorbeeld na zijn afstuderen geen overheidsbaan meer kunnen krijgen omdat de machthebbers hem niet homo, niet zwart of niet queer genoeg vinden. Een sollicitant die eergisteren pas in ons land aankwam zou dan voorrang kunnen krijgen op grond van een “aandeel in de bevolking”. En stel dat deze sollicitant analfabeet was: zijn analfabeten tot nu toe niet ook een gediscrimineerde groep?

Hervormingen die ons bestel omverwerpen

De Groenen zetten de aanval in op burgerlijke maatschappij en op ons, haar dragers. Vol haat en verachting voor ons als leden van een “dadervolk”, zoals het al lang wordt genoemd, zoeken zij de verlossing van hun lot Duitser te zijn door zichzelf en daarmee ons als Duitsers uit de geschiedenis te katapulteren. Duitsers, werkende mensen en gezinnen, worden veracht en misprezen door de perverse Groene ideologie.

“Het concept van de Groenen leidt tot een systeem waarin sommigen, de “dadergroep”, door een alsmaar hoger overheidsbeslag enkel door de Staat onteigend wordt, terwijl de anderen, de “slachtoffergroepen”, alleen maar mogen ontvangen. Overigens doet het er in de totalitaire opvatting van de Groenen blijkbaar helemaal niet toe of de tot een groep toebedeelde mensen werkelijk tot die groep willen behoren, of zich daar niet in terugvinden. Maar juist daarom is de ontburgering van de mens, zoals de Groenen plannen, zo buitengewoon gevaarlijk, omdat de antropologische kenmerken van de mens in een burgerlijke maatschappij geen rol meer spelen. Het zijn juist deze normen, die van de grondwet uitgesloten zijn, die de Groenen er via een achterdeurtje in willen sluizen. “

Rond 1968 eisten deze Groene jongens “hervormingen die het systeem omver zouden werpen”. Deze radicalen hadden nooit leerkracht mogen worden.  Weldra zullen zij ons vanuit hun politieke topjobs bespotten, ons grondwettelijk systeem op zijn kop zetten, en ons lachend “radicalen” noemen.

“Als de Groenen hun favoriete idee doordrukken, namelijk de oprichting van een “Ministerie van Sociale Cohesie”, zoals het in goede Orwelliaanse bewoordingen zal worden genoemd, hebben we te maken met een grondwettelijke crisis. Zoals altijd verhullen de Groenen hun plannen achter mooie bewoordingen. Wat de Groenen duurzaam noemen is dat niet, en wat zij “Sociale Cohesie” noemen, zal leiden tot de tribalisering van de samenleving, de oorlog van allen tegen allen.“

Regressie naar  tribalisme

Onze samenleving, die nu reeds verdeeld is, zal volledig uiteenvallen in haar componenten, omdat elk van deze componenten dan bijzondere aandacht en zorg zal krijgen. Worden moslims niet gediscrimineerd als meisjes niet besneden mogen worden? Worden Oegandezen niet gediscrimineerd omdat ze in Duitsland zelden in eengezinswoningen wonen? Worden Tsjetsjenen niet gediscrimineerd omdat zij in Duitsland minder landgenoten om zich heen hebben dan Turken? De regels van het spel wijzigen zodat de staat de werkelijkheid door de staat kan veranderen. Dit totalitarisme zal de wereld zoals wij die kennen op zijn kop zetten.

Maar hoe lang zal het door de Groenen gedemoniseerde “hart van de samenleving” dit nog pikken? De strategie van de meerderheidspartij, de CDU/CSU, lijkt alleszins niet gericht op een sterkere verdediging van onze democratie. De in 2021 te verwachten vrijage van de christendemocraten en de Groenen om de postjes in de Bondsregering te verdelen zal hetzelfde soort monster voortbrengen als erotische uitspattingen van de Germaanse god Loki.

Binnen de gehele “bevolking” van ons land zullen de afstammelingen van het vroegere staatsvolk, aan wie de Rijksdag is gewijd, met hun ideeën over democratie, gelijkheid en rechtsstaat, steeds meer gediscrimineerd worden en op den duur demografisch verdwijnen.

“Nadat het pathos van de opheffing van de grenzen is opgebruikt, zullen de aanhangers van verscheidenheid en verschil zich, in plaats van in de multiculturele utopie, in een “multitribale samenleving” bevinden “waarin de rechtsstaat tot een stam tussen de andere stammen herleid zal zijn”.

Vertaling: rs

Oorspronkelijke tekst: Verfassungsalarm – die Grünen kommen! – Klaus KunzeCategorieën:totalitarisme

Tags: , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Verfassungsalarm - die Grünen kommen! - Klaus Kunze